تبلیغات
اصلاح الگوی مصرف - دیدگاه بزرگان در مورد اصراف
اصلاح الگوی مصرف

كتاب بوستان سعدی از بدی اسراف و تشویق به صرفه جویی چنین آورده است.
چو كم خوردن طبیعت شد كسی را
چو سختی پیش آید سهل گیرد
وگر تن پرورست اندر فراخی
چو تنگی بیند از سختی بمیرد
یا اینكه می گوید:
ای قناعت، توانگرم گردان
كه ورای تو هیچ نعمت نیست


سقراط : یك زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد...


ژاك دوال : اگر می خواهی بنده كسی نشوی ،بنده هیچ چیز مشو...

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست . اُرد بزرگ

دکتر علی شریعتی
وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می شود . دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.


گوته:كسی شایسته آزادی است كه هرروز بتواند به هوسهای خود چیره شود.

ویكتور هوگو:بدیهای اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جای ناله جای آن دارد كه درصدد رفع آن برآئیم.