تبلیغات
اصلاح الگوی مصرف - ضرب المثل ها در الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف


 
امساك از كدخدایی مدان.

اگر ریگ بیابان درشود چشم گدایان پر نشود.

پول داده ام می خورمش.

پول را كاغذ نمی برد.

پول علف خرس نیست.

خواری زطمع خیزد و عزت زقناعت.

چیزی بخور چیزی بده چیزی بنه.
 

 
شكم زیر دست است، به هر چه بدهی مست است.

سودا گر پنیر در شیشه می خورد.

قناعت هر كه كرد آخر غنی شد.

مرده از جوع، به كه زنده به قرض.

نكاهد به پرهیز افزودنی.

نانت را با آب بخور ، منت آب دوغ مكش.

هر چه نخوری، یخنی بود.

هر چه صرفه‌كنی، گر به بود.

نسیه خور بسیار خورد.

یكشاهی هم یكشاهی است.

یك سال بخور نان و تره هر سال بخور نان و كره [ یك سال بخور نان و تره هر سال بخور مرغ و بره].

اگر خواهی بی‌رنج توانگر باشی بسنده كار باش.

طوری بخور كه همیشه بخوری.


نوشته شده در تاریخ جمعه 18 دی 1388 توسط ح .ی